İKLEV BURS YÖNETMELİĞİ

İKLEV BURS SİSTEMİ

 

İKLEV BURS YÖNETMELİĞİ

Madde 1 – AMAÇ 

Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Karşıyaka  Lisesi Eğitim Vakfı’nın gerek kendi kaynaklarından,  gerekse aynı amaçla yapılan şartlı  şartsız menkul ve gayrimenkul bağışlarından sağlanacak gelirlerle oluşturulacak fonlardan,  her düzeyde öğrenim gören başarılı ve maddi olanakları yetersiz Karşıyaka Liseli öğrencilere verilecek bursların başvuru koşullarının, değerlendirme, karar, uygulama ve takip süreçlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Madde 2- TANIMLAR

İKLEV: İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı’nı,

Yönetim Kurulu: İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

Burs Komisyonu: Yönetim Kurulu tarafından belirlenen beş kişilik komisyondur. Bursiyerlerin belirlenmesinde ve takibinde görev yapan komisyonu,

Eğitim Öğretim Yılı: Derslerin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar olan süreyi,

Bursiyer Dosyası: İKLEV den burs alan öğrenciye ait tüm belge ve bilgilerin yer aldığı her öğrenci için ayrı ayrı tutulan dosyayı ifade eder.

Madde 3 – İKLEV BURSLARI

        İKLEV Bursları;

 • İKLEV Orta Öğretim Bursları
 • İKLEV Yüksek Öğretim Bursları
 • Diğer İKLEV Bursları

olmak üzere üç gruptur.

İKLEV Orta Öğretim Bursları

Gerek İKLEV’in kendi kaynaklarından, gerekse İKLEV’e burs şartı ile yapılan bağışlardan, Karşıyaka Liseli yetenekli ve çalışkan oldukları halde okuma olanakları sınırlı olan öğrencilere her eğitim öğretim yılı için verilen burslardır.

Duyuru Tarihi: Başvuru tarihinden bir ay önce İKLEV’in resmi iletişim kaynaklarından duyurulur.

Başvuru Tarihi: 30 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arası Ek-1 deki İKLEV Orta Öğretim Öğrencileri Burs Başvuru Formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte İKLEV’e başvuru yapılır.

Değerlendirme Süreci: Burs Komisyonu başvuru tarihinin sona ermesinden sonra iki hafta içinde başvuruları inceler, değerlendirir ve sonuçları sonraki hafta içersinde Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve karara bağlanır.

Bursların Süresi, Devamı: Bursların süresi okul devam ettiği süredir. Burs ödemeleri dokuz ay boyunca aylık ödemeler halinde bursiyerin bildirdiği banka hesabına yapılır. Her eğitim öğretim yılı arasında ve sonunda bursiyerden not ortalaması istenir. Durumu incelenip, okul yönetimi ile öğrencinin durumu konuşulup Yönetim Kurulunca bursun devamına karar verilir. Karşıyaka Lisesi’nden ayrılan öğrencinin bursu son bulur.

İKLEV Yükseköğretim Bursları

Gerek İKLEV’in kendi kaynaklarından, gerekse İKLEV’e burs şartı ile yapılan bağışlardan, başarılı ve okuma olanakları sınırlı Karşıyaka Liseli öğrencilere her eğitim öğretim yılı için verilen burslardır.

Duyuru Tarihi: Başvuru tarihinden bir ay önce İKLEV’in resmi iletişim kaynaklarından duyurulur.

Başvuru Tarihi: 30 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında belgelerle birlikte İKLEV’e başvuru yapılır.

Değerlendirme Süreci: Burs Komisyonu başvuru tarihinin sona ermesinden sonra iki hafta içinde başvuruları inceler, değerlendirir ve sonuçları sonraki hafta içersinde Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Bursların Süresi, Devamı: Bursların süresi okul devam ettiği süredir. Burs ödemeleri dokuz ay boyunca aylık ödemeler halinde bursiyerin banka hesabına yapılır. Her eğitim öğretim yılı sonunda bursiyerden transkript ve sabıka kaydı istenir. Durumu burs komisyonunca incelenip Yönetim Kurulunca bursun devamına karar verilir. Yükseköğrenimi yarıda bırakan öğrencinin bursu son bulur.

Diğer İKLEV Bursları

Diğer İKLEV Bursları kapsamında yurtdışında öğreniminin bir kısmına devam edecekler için verilecek burslar olup geri ödeme koşulu ile verilir. Burs süresi ve miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir. Bursiyer ve bir kefilinden geri ödeme taahhüdü alınır. Geri ödeme planı ve şartları Burs Komisyonunun önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir. 

Orta ve Yüksek Öğretim öğrencilerine burs verilmesi esas olmakla birlikte, diğer burslar kapsamında her düzeydeki öğrencilere öğrenim, kurs, barınma, beslenme, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını gidermek, eğitim seviyelerini yükseltmek, başarılı öğrenci ve öğretmenler için yurt içi ve yurt dışında kendilerini alanlarında geliştirici her türlü desteği sağlamaya yönelik de burs verilebilir.

Bağışçı kişi veya kurumların belli alan/ dal ya da projeler için, belli bölge veya şehirlerde belli kişi veya kurumların anısını yaşatmak amacıyla vermek istedikleri şartlı burslar da gerekli değerlendirme sonucu uygun bulunduğu takdirde Diğer İKLEV Bursları kapsamında verilebilir.

Üstün akademik, sportif, sanatsal başarı sağlayan ve maddi desteğe ihtiyacı olan Karşıyaka Liseli öğrenciler için de Diğer Burslar kapsamında “Başarı Destek Bursu” verilebilir. Her eğitim öğretim yılı sonunda sınıf öğrencileri arasında eşit ağırlık ve sayısal bölümlerinde AYT sınavında % 1 lik dilimde yer alan öğrenciler ile okul birincisi öğrenciye talepleri olması durumunda yükseköğretim bursu verilebilir. Bursun miktarı ve süresi Yönetim Kurulunca belirlenir.

Diğer İKLEV Bursları kapsamında verilecek bursların başvuruları için bir süre yoktur. Değerlendirme süreci, bursun miktarı, süresi ve ödeme koşulları da başvuru nedenlerine ve ihtiyaç koşullarına göre özel olarak değerlendirilir.

Diğer İKLEV Bursları kapsamında verilecek bursların ve ödüllerin tutarları da Burs Komisyonunun önerisi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde – 4 Burs Komisyonu

Burs Komisyonu; bu yönetmelik hükümlerini yerine getirmekle görevli, Yönetim Kuruluna bağlı bir kuruldur. Beş kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri içinden gönüllü olarak belirlenir.

Burs Komisyonu görev süresi Yönetim Kurulu görev süresi ile uyumlu olarak iki yıldır.

 Bu kapsamda Burs Komisyonu’nun görevleri şunlardır;

 1. Burs ihtiyacı olan öğrencileri bulmak için okul yönetimi ile birlikte koordineli çalışmak.
 2. Burs verecek eğitim gönüllülerini bularak İKLEV burs fonlarının gelişimini sağlamak.
 3. Burs verenler ve bursiyerler ile iletişimi sağlamak.
 4. Burslar için; duyuru, başvuru, değerlendirme süreçlerini yürütmek ve hazırlayacağı burs listesini, her eğitim öğretim yılı için verilmesi öngörülen aylık ve yıllık toplam burs tutarları ile birlikte Ekim ayı içerisinde onay için Yönetim Kuruluna sunmak.
 5. Aylık ve yıllık burs tutarlarının Yönetim Kurulunca onaylanmasından sonra mevcut burs verenlere ve diğer olası eğitim gönüllülerine yeni burs miktar ve varsa değişen koşulları yazılı olarak bildirmek.
 6. Değerlendirme sürecinde başvuru sahipleri ile yüz yüze görüşmeler yapmak ve görüşme notlarını bursiyer dosyasında kayıt altına almak.
 7. Bursiyere ait her türlü bilgi ve belgeyi bursiyer dosyalarında kayıt altında tutmak.
 8. Bursiyerleri yakından izleyerek, kendilerine verilen burs tutarı dışında çeşitli nedenlerle özel bir gereksinimi olup olmadığını gözlemlemek.
 9. Gerek duyulduğunda bursiyerlere ve/veya diğer ihtiyaç sahiplerine özel durum ve günlerde gıda ve giysi gibi ayni yardımların yapılmasını sağlamak.
 10. Her eğitim öğretim yılı sonunda burs verenlere İKLEV burs durumu hakkında yazılı bilgilendirmede bulunmak.
 11. Sürekli burs bağışı yapan İKLEV gönüllülerine, İKLEV tarafından teşekkür belgesi verilir.
 12. Geçmiş yıllarda burs almış ve yaşama katılmış olan önceki bursiyerlerin Burs Komisyonunda ve İKLEV’in diğer komisyonlarında görev alarak ve burs vererek katkı yapmalarını sağlamak.

Madde – 5 Burs Gönüllüleri

Burs Komisyonu, yukarıdaki görevleri yerine getirirken daha yaygın ve etkin destek sağlamak amacıyla gönüllü olarak çalışmalarına katkı sağlayabilecek Karşıyaka Lisesi mezunu olan veya olmayan gönüllü kişilerden de yararlanabilir, birlikte çalışabilir. Karşıyaka Lisesi mezunlarının her döneminden temsilciler seçerek Burs Komisyonu’nun faaliyet ağını genişletebilir.

Madde – 6 Burs Tutarları

İKLEV burslarının aylık ve yıllık toplam tutarları her yıl Ekim ayı toplantısında Burs Komisyonu önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde – 7 Burs Hesaplarının Yönetimi

Burs şartıyla İKLEV’e yapılan bağışlar “İKLEV BURS FONU” adı altında ayrı bir banka hesabında toplanır ve takip edilir.

Burs tutarları, burs alan öğrencilerin banka hesaplarına burs verme dönemi boyunca her ayın beşinde yatırılır.

Madde – 8 Değişiklikler

Bu Yönetmeliğin ekleri, maddeleri veya tamamı Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

Madde – 9 Yürürlük

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun, 7 Temmuz 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, karara bağlanmıştır. Yönetmelik, aynı tarihli toplantıda Yönetim Kurulu  onayını takiben yürürlüğe girecektir.

Madde –10 Ekler

EK 1: İKLEV Orta Öğretim Öğrencileri Burs Başvuru Formu

EK 2: İKLEV Yüksek Öğretim Burs Başvuru Formu